OM OS


Oplysninger om Julian Jensen Advokat


Alle advokater og advokatfuldmægtige hos Julian Jensen Advokat er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos DDD. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Julian Jensen Advokat uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Julian Jensen Advokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Julian Jensen Advokat er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Julian Jensen Advokat, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Advokatnævnet har også kompetence til at behandle adfærdsklager over advokater.

§16 underretning


Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er jeg som din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt jeg måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er jeg forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Jeg må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.